رديفنام پروژهتعدادآسانسورمحل نصبتوقفظرفيتنوع آسانسوركششي يا هيدروليك
۱آقای جان محمد علیمرادییک دستگاهتهران۷۶مسافربرکششی
۲پروژه اکباتان فاز ۲یک دستگاهتهران۹۸مسافربرکششی
۳آقای حیدرییک دستگاهتهران۳۸مسافربرهیدرولیک
۴آقای توکلیک دستگاهتهران۲۵مسافربرهیدرولیک
۵آقای مهدی زادهدو دستگاهپردیس۸۱۲مسافربرکششی
۶آقای شهرابییک دستگاهتهران۸۶مسافربرکششی
۷آقای دهقان اشکذرییک دستگاهتهران۵۶مسافربرکششی
۸آقای جهاندیدهیک دستگاهتهران۶۶مسافربرکششی
۹آقای خواجه زادهچهار دستگاهتهران۷۶مسافربرکششی
۱۰آقای مرادخانییک دستگاهتهران۸۶مسافربرکششی
۱۱اقای کبیرییک دستگاهتهران۳۵مسافربرکششی
۱۲آقای افشین ریاحی زادهیک دستگاهتهران۷۶مسافربرکششی
۱۳آقای فرامرز ریاحییک دستگاهتهران۵۶مسافربرکششی
۱۴آ قای شهرام شهسوارییک دستگاهتهران۵۶مسافربرکششی
۱۵آقای مهندس ملکییک دستگاهتهران۶۶مسافربرکششی
۱۶آقای نوروزییک دستگاهتهران۷۸مسافربرکششی
۱۷آقای اسرار حقیقییک دستگاهتهران۷۶مسافربرکششی
۱۸آ قای محمود فراهتییک دستگاهتهران۶۵مسافربرکششی
۱۹آقای محمد رضا دهقانیک دستگاهتهران۵۵مسافربرکششی
۲۰خانم صلاحییک دستگاهتهران۶۷مسافربرکششی
۲۱آقای دانش کیایک دستگاهتهران۵۵مسافربرکششی
۲۲آقای حکمیانیک دستگاهتهران۶۹مسافربرکششی
۲۳آقای شکورییک دستگاهتهران۴۵مسافربرکششی
۲۴آقای آلادینییک دستگاهتهران۵۶مسافربرکششی
۲۵آقای دکتر موسی زادهیک دستگاهتهران۶۷مسافربرکششی
۲۶آقای داراب پوریک دستگاهتهران۶۶مسافربرکششی
۲۷آقای معروفییک دستگاهتهران۵۶مسافربرکششی
۲۸آقای خلخالییک دستگاهتهران۷۶مسافربرکششی
۲۹دبرستان نیکاندو دستگاهتهران۵۱۲مسافربرکششی
۳۰مجتمع مسكوني آقاي حيدرييك دستگاهتهران۶۶مسافربركششي
۳۱مجتمع مسكوني آقاي جعفرييك دستگاهتهران۷۶مسافربركششي
۳۲مجتمع مسكوني شهبازيك دستگاهتهران۶۶مسافربركششي
۳۳مجتمع مسكوني آقاي درانييك دستگاهتهران۶۶مسافربركششي
۳۴مجتمع مسكوني آقاي زمانييك دستگاهتهران۵۶مسافربركششي
۳۵مجتمع مسكوني آقاي قهرمانييك دستگاهتهران۶۶مسافربركششي
۳۶مجتمع مسكوني آقاي مهرآذريك دستگاهتهران۷۶مسافربركششي
۳۷مجتمع مسكوني آقاي اصغرييك دستگاهتهران۷۶مسافربركششي
۳۸مجتمع مسكوني آقاي زارعيك دستگاهتهران۷۶مسافربركششي
۳۹مجتمع مسكوني آقاي شيرزاديانيك دستگاهتهران۶۶مسافربركششي
۴۰مجتمع مسكوني آقاي مروتييك دستگاهتهران۶۶مسافربركششي
۴۱مجتمع مسكوني آقاي رستم بيگييك دستگاهتهران۶۶مسافربركششي
۴۲مجتمع مسكوني آقاي ملكييك دستگاهتهران۶۶مسافربركششي
۴۳مجتمع مسكوني آقاي تقي نيايك دستگاهتهران۶۶مسافربركششي
۴۴مجتمع مسكوني آقاي رحيميانيك دستگاهتهران۶۶مسافربركششي
۴۵مجتمع مسكوني آقاي نادرلويك دستگاهتهران۶۶مسافربركششي
۴۶مجتمع مسكوني آقاي كيهانييك دستگاهتهران۶۶مسافربركششي
۴۷مجتمع مسكوني آقاي درانييك دستگاهتهران۷۶مسافربركششي
۴۸مجتمع مسكوني آقاي اسلامييك دستگاهتهران۷۶مسافربركششي
۴۹مجتمع مسكوني آقاي سيد ابراهيمييك دستگاهتهران۶۶مسافربركششي
۵۰آقاي مهندس خلاقييك دستگاهتهران۵۶مسافربركششي
۵۱آقاي مهندس رستم بيگييك دستگاهتهران۶۶مسافربركششي
۵۲شركت تهران تبريديك دستگاهتهران۴۱۰مسافربركششي
۵۳آقای فیروز آبادییک دستگاهلواسان۴۶مسافربرهیدرولیک
۵۴آقای دکتر فنایییک دستگاهلواسان۲۳۰۰kgمسافربرغذابر
۵۵پروژه رودگرمييك دستگاهلواسان۳۶مسافربرهيدروليك
۵۶آقای مرادییک دستگاهکرمانشاه۴۴مسافربرکششی
۵۷آقای خواجه زادهدوازده دستگاهبندرعباس۵۶مسافربرکششی
۵۸شركت تعاوني فجر فرهنگياننه دستگاهيزد – مجتمع فرهنگيان۸۶مسافربركششي
۵۹مجتمع مسكوني اسكان ۴دو دستگاهيزد۷۶مسافربركششي
۶۰شركت تعاوني مسكن شركت نفتهفده دستگاهيزد۷۸مسافربركششي
۶۱پروژه فاز ۲ فجر فرهنگياننه دستگاهيزد۷۶مسافربركششي
۶۲آموزش و پرورش ناحيه ۲هجده دستگاهيزد۸۶مسافربركششي
۶۳مجتمع مسكوني اقاي دانشياندو دستگاهيزد۶۶مسافربركششي
۶۴دانشكده پزشكي شهيدصدوقيدو دستگاهيزد۴۱۳بيماربركششي
۶۵مجتمع مسكوني اسكان۴دو دستگاهيزد۵۶مسافربركششي
۶۶مجتمع مسكوني آقاي متوسلياندو دستگاهيزد۶۶مسافربركششي
۶۷مجتمع مسكوني ۵ و ۶دو دستگاهيزد۶۶مسافربركششي
۶۸آقاي زارع زادهدو دستگاهيزد۴۶مسافربركششي
۶۹پروژه بسیجیک دستگاهتهران۳۸مسافربرکششی
۷۰مجتمع مسكوني پرديسيك دستگاهيزد۶۶مسافربركششي
۷۱مجتمع مسكوني مريميك دستگاهيزد۵۶مسافربركششي
۷۲ساختمان صادقيانيك دستگاهيزد۵۶مسافربركششي
۷۳مجتمع مسكوني اسكان ۳يك دستگاهيزد۷۶مسافربركششي
۷۴شركت گاز استان يزديك دستگاهيزد۶۶مسافربركششي
۷۵مجتمع مسكوني آقاي شريفييك دستگاهيزد۵۶مسافربركششي
۷۶مجتمع مسكوني آقاي برزگرييك دستگاهيزد۵۶مسافربركششي
۷۷آقای محمدرضا شکرانییک دستگاهتهران۲۶مسافربرکششی
۷۸شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندييك دستگاهيزد۵۶مسافربركششي
۷۹هتل ميبديك دستگاهيزد۵۸مسافربركششي
۸۰آقاي دكتر خدارحمييك دستگاهيزد۵۶مسافربركششي
۸۱شركت فولاد گستر يزديك دستگاهيزد۵۶مسافربركششي
۸۲آقاي احمد خنجرييك دستگاهيزد۵۸مسافربركششي
۸۳آقاي مهندس صنعتييك دستگاهيزد۶۶مسافربركششي
۸۴آقاي مهندس ملك ثابتيك دستگاهيزد۶۶مسافربركششي
۸۵دانشكده پزشكييك دستگاهيزد۴۶مسافربركششي
۸۶آقاي مهندس نوحييك دستگاهيزد۶۶مسافربركششي
۸۷آقاي دهقانيك دستگاهيزد۶۶مسافربركششي
۸۸آقاي مهندس سجادييك دستگاهيزد۵۶مسافربركششي
۸۹سپاه پاسدارانيك دستگاهيزد۵۶مسافربركششي
۹۰مجتمع تجاري بانويك دستگاهيزد۵۶مسافربركششي
۹۱آقاي فرهاد دهقانييك دستگاهيزد۵۶مسافربركششي
۹۲آقاي اخوان كفاشيك دستگاهيزد۵۶مسافربركششي
۹۳آقاي نائيني زادهيك دستگاهيزد۵۶مسافربركششي
۹۴آقاي حسينييك دستگاهيزد۵۵مسافربركششي
۹۵دانشكده علوم پزشكي مركز IVFيك دستگاهيزد۴۶مسافربركششي
۹۶شركت نورد ميلاديك دستگاهيزد۶۶مسافربركششي
۹۷آقاي شترداريك دستگاهيزد۶۶مسافربركششي
۹۸مجتمع بوعلييك دستگاهيزد۶۶مسافربركششي
۹۹مجتمع مسكوني آقاي خراسانييك دستگاهمشهد۵۶هيدروليككششي
۱۰۰مجتمع مسكوني آقاي گلچينيك دستگاهمشهد۵۶هيدروليككششي
۱۰۱مجتمع مسكوني آقاي غلامييك دستگاهمشهد۵۶مسافربركششي
۱۰۲مجتمع مسكوني آقاي احمدييك دستگاهمشهد۶۶مسافربركششي
۱۰۳آقاي مجتبي غلامييك دستگاهمشهد۵۴مسافربركششي
۱۰۴مجتمع مسكوني آقاي صلواتييك دستگاهمشهد۵۶مسافربركششي
۱۰۵آقای علی محمد عبدییک دستگاهتهران۶۶مسافربرکششی
۱۰۶بيمارستان امام خميني اروميهيك دستگاهاروميه۲۶مسافربركششي
۱۰۷بيمارستان شفا اروميهيك دستگاهاروميه۴۱۲مسافربركششي
۱۰۸بيمارستان آيت الله گلپايگانيدو دستگاهقم۴۱۳بيماربركششي
۱۰۹بازسازي دودستگاه بيمارستان گلپايگانيدو دستگاهقم۴۱۳بيماربركششي
۱۱۰مجتمع مسكوني آقاي شريفييك دستگاهقم۶۵مسافربركششي
۱۱۱مجتمع مسكوني آقاي پهلوانزادهيك دستگاهقم۶۶مسافربركششي
۱۱۲دادسراي ويژه روحانيت قميك دستگاهقم۴۶مسافربركششي
۱۱۳مجتمع مسكوني آقاي پيله ورانيك دستگاهقم۸۸مسافربركششي
۱۱۴مجتمع مسكوني آقاي خوشرويك دستگاهقم۷۶مسافربركششي
۱۱۵آقای رضا کاسییک دستگاه۵۴مسافربرکششی
۱۱۶آقاي دكتر توليتييك دستگاهقم۵۶هيدروليككششي
۱۱۷آقاي عبدالحسين رحيمييك دستگاهقم۷۶مسافربركششي
۱۱۸آقای ابولفضل دهقان پوریک دستگاهتهران۵۴مسافربرکششی
۱۱۹بهروز پهلوان زاده ـ رضا شريفييك دستگاهقم۶۶مسافربركششي
۱۲۰آقاي بهروز پهلوان زادهيك دستگاهقم۷۶مسافربركششي
۱۲۱آقاي جواد لاجوردييك دستگاهقم۶۶مسافربركششي
۱۲۲آقاي حاج جواد لاجوردييك دستگاهقم۵۶مسافربركششي
۱۲۳شركت شادرو ماشينيك دستگاهيزد۲۲۰باربرهيدروليك
۱۲۴بانك سامان يزديك دستگاهيزد۲۶مسافربرهيدروليك
۱۲۵آقای پیمان خیام آذریک دستگاهتهران۶۶مسافربرکششی
۱۲۶آقای سید هاشم هوشیارامامییک دستگاهتهران۵۵مسافربرکششی
۱۲۷آقاي حسين زادهيك دستگاهمشهد۴۶مسافربركششي
۱۲۸آقاي حميد غلامييك دستگاهمشهد۵۶مسافربركششي