رديف نام پروژه تعدادآسانسور محل نصب توقف ظرفيت نوع آسانسور كششي يا هيدروليك
۱ آقای جان محمد علیمرادی یک دستگاه تهران ۷ ۶ مسافربر کششی
۲ پروژه اکباتان فاز ۲ یک دستگاه تهران ۹ ۸ مسافربر کششی
۳ آقای حیدری یک دستگاه تهران ۳ ۸ مسافربر هیدرولیک
۴ آقای توکل یک دستگاه تهران ۲ ۵ مسافربر هیدرولیک
۵ آقای مهدی زاده دو دستگاه پردیس ۸ ۱۲ مسافربر کششی
۶ آقای شهرابی یک دستگاه تهران ۸ ۶ مسافربر کششی
۷ آقای دهقان اشکذری یک دستگاه تهران ۵ ۶ مسافربر کششی
۸ آقای جهاندیده یک دستگاه تهران ۶ ۶ مسافربر کششی
۹ آقای خواجه زاده چهار دستگاه تهران ۷ ۶ مسافربر کششی
۱۰ آقای مرادخانی یک دستگاه تهران ۸ ۶ مسافربر کششی
۱۱ اقای کبیری یک دستگاه تهران ۳ ۵ مسافربر کششی
۱۲ آقای افشین ریاحی زاده یک دستگاه تهران ۷ ۶ مسافربر کششی
۱۳ آقای فرامرز ریاحی یک دستگاه تهران ۵ ۶ مسافربر کششی
۱۴ آ قای شهرام شهسواری یک دستگاه تهران ۵ ۶ مسافربر کششی
۱۵ آقای مهندس ملکی یک دستگاه تهران ۶ ۶ مسافربر کششی
۱۶ آقای نوروزی یک دستگاه تهران ۷ ۸ مسافربر کششی
۱۷ آقای اسرار حقیقی یک دستگاه تهران ۷ ۶ مسافربر کششی
۱۸ آ قای محمود فراهتی یک دستگاه تهران ۶ ۵ مسافربر کششی
۱۹ آقای محمد رضا دهقان یک دستگاه تهران ۵ ۵ مسافربر کششی
۲۰ خانم صلاحی یک دستگاه تهران ۶ ۷ مسافربر کششی
۲۱ آقای دانش کیا یک دستگاه تهران ۵ ۵ مسافربر کششی
۲۲ آقای حکمیان یک دستگاه تهران ۶ ۹ مسافربر کششی
۲۳ آقای شکوری یک دستگاه تهران ۴ ۵ مسافربر کششی
۲۴ آقای آلادینی یک دستگاه تهران ۵ ۶ مسافربر کششی
۲۵ آقای دکتر موسی زاده یک دستگاه تهران ۶ ۷ مسافربر کششی
۲۶ آقای داراب پور یک دستگاه تهران ۶ ۶ مسافربر کششی
۲۷ آقای معروفی یک دستگاه تهران ۵ ۶ مسافربر کششی
۲۸ آقای خلخالی یک دستگاه تهران ۷ ۶ مسافربر کششی
۲۹ دبرستان نیکان دو دستگاه تهران ۵ ۱۲ مسافربر کششی
۳۰ مجتمع مسكوني آقاي حيدري يك دستگاه تهران ۶ ۶ مسافربر كششي
۳۱ مجتمع مسكوني آقاي جعفري يك دستگاه تهران ۷ ۶ مسافربر كششي
۳۲ مجتمع مسكوني شهباز يك دستگاه تهران ۶ ۶ مسافربر كششي
۳۳ مجتمع مسكوني آقاي دراني يك دستگاه تهران ۶ ۶ مسافربر كششي
۳۴ مجتمع مسكوني آقاي زماني يك دستگاه تهران ۵ ۶ مسافربر كششي
۳۵ مجتمع مسكوني آقاي قهرماني يك دستگاه تهران ۶ ۶ مسافربر كششي
۳۶ مجتمع مسكوني آقاي مهرآذر يك دستگاه تهران ۷ ۶ مسافربر كششي
۳۷ مجتمع مسكوني آقاي اصغري يك دستگاه تهران ۷ ۶ مسافربر كششي
۳۸ مجتمع مسكوني آقاي زارع يك دستگاه تهران ۷ ۶ مسافربر كششي
۳۹ مجتمع مسكوني آقاي شيرزاديان يك دستگاه تهران ۶ ۶ مسافربر كششي
۴۰ مجتمع مسكوني آقاي مروتي يك دستگاه تهران ۶ ۶ مسافربر كششي
۴۱ مجتمع مسكوني آقاي رستم بيگي يك دستگاه تهران ۶ ۶ مسافربر كششي
۴۲ مجتمع مسكوني آقاي ملكي يك دستگاه تهران ۶ ۶ مسافربر كششي
۴۳ مجتمع مسكوني آقاي تقي نيا يك دستگاه تهران ۶ ۶ مسافربر كششي
۴۴ مجتمع مسكوني آقاي رحيميان يك دستگاه تهران ۶ ۶ مسافربر كششي
۴۵ مجتمع مسكوني آقاي نادرلو يك دستگاه تهران ۶ ۶ مسافربر كششي
۴۶ مجتمع مسكوني آقاي كيهاني يك دستگاه تهران ۶ ۶ مسافربر كششي
۴۷ مجتمع مسكوني آقاي دراني يك دستگاه تهران ۷ ۶ مسافربر كششي
۴۸ مجتمع مسكوني آقاي اسلامي يك دستگاه تهران ۷ ۶ مسافربر كششي
۴۹ مجتمع مسكوني آقاي سيد ابراهيمي يك دستگاه تهران ۶ ۶ مسافربر كششي
۵۰ آقاي مهندس خلاقي يك دستگاه تهران ۵ ۶ مسافربر كششي
۵۱ آقاي مهندس رستم بيگي يك دستگاه تهران ۶ ۶ مسافربر كششي
۵۲ شركت تهران تبريد يك دستگاه تهران ۴ ۱۰ مسافربر كششي
۵۳ آقای فیروز آبادی یک دستگاه لواسان ۴ ۶ مسافربر هیدرولیک
۵۴ آقای دکتر فنایی یک دستگاه لواسان ۲ ۳۰۰kg مسافربر غذابر
۵۵ پروژه رودگرمي يك دستگاه لواسان ۳ ۶ مسافربر هيدروليك
۵۶ آقای مرادی یک دستگاه کرمانشاه ۴ ۴ مسافربر کششی
۵۷ آقای خواجه زاده دوازده دستگاه بندرعباس ۵ ۶ مسافربر کششی
۵۸ شركت تعاوني فجر فرهنگيان نه دستگاه يزد – مجتمع فرهنگيان ۸ ۶ مسافربر كششي
۵۹ مجتمع مسكوني اسكان ۴ دو دستگاه يزد ۷ ۶ مسافربر كششي
۶۰ شركت تعاوني مسكن شركت نفت هفده دستگاه يزد ۷ ۸ مسافربر كششي
۶۱ پروژه فاز ۲ فجر فرهنگيان نه دستگاه يزد ۷ ۶ مسافربر كششي
۶۲ آموزش و پرورش ناحيه ۲ هجده دستگاه يزد ۸ ۶ مسافربر كششي
۶۳ مجتمع مسكوني اقاي دانشيان دو دستگاه يزد ۶ ۶ مسافربر كششي
۶۴ دانشكده پزشكي شهيدصدوقي دو دستگاه يزد ۴ ۱۳ بيماربر كششي
۶۵ مجتمع مسكوني اسكان۴ دو دستگاه يزد ۵ ۶ مسافربر كششي
۶۶ مجتمع مسكوني آقاي متوسليان دو دستگاه يزد ۶ ۶ مسافربر كششي
۶۷ مجتمع مسكوني ۵ و ۶ دو دستگاه يزد ۶ ۶ مسافربر كششي
۶۸ آقاي زارع زاده دو دستگاه يزد ۴ ۶ مسافربر كششي
۶۹ پروژه بسیج یک دستگاه تهران ۳ ۸ مسافربر کششی
۷۰ مجتمع مسكوني پرديس يك دستگاه يزد ۶ ۶ مسافربر كششي
۷۱ مجتمع مسكوني مريم يك دستگاه يزد ۵ ۶ مسافربر كششي
۷۲ ساختمان صادقيان يك دستگاه يزد ۵ ۶ مسافربر كششي
۷۳ مجتمع مسكوني اسكان ۳ يك دستگاه يزد ۷ ۶ مسافربر كششي
۷۴ شركت گاز استان يزد يك دستگاه يزد ۶ ۶ مسافربر كششي
۷۵ مجتمع مسكوني آقاي شريفي يك دستگاه يزد ۵ ۶ مسافربر كششي
۷۶ مجتمع مسكوني آقاي برزگري يك دستگاه يزد ۵ ۶ مسافربر كششي
۷۷ آقای محمدرضا شکرانی یک دستگاه تهران ۲ ۶ مسافربر کششی
۷۸ شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي يك دستگاه يزد ۵ ۶ مسافربر كششي
۷۹ هتل ميبد يك دستگاه يزد ۵ ۸ مسافربر كششي
۸۰ آقاي دكتر خدارحمي يك دستگاه يزد ۵ ۶ مسافربر كششي
۸۱ شركت فولاد گستر يزد يك دستگاه يزد ۵ ۶ مسافربر كششي
۸۲ آقاي احمد خنجري يك دستگاه يزد ۵ ۸ مسافربر كششي
۸۳ آقاي مهندس صنعتي يك دستگاه يزد ۶ ۶ مسافربر كششي
۸۴ آقاي مهندس ملك ثابت يك دستگاه يزد ۶ ۶ مسافربر كششي
۸۵ دانشكده پزشكي يك دستگاه يزد ۴ ۶ مسافربر كششي
۸۶ آقاي مهندس نوحي يك دستگاه يزد ۶ ۶ مسافربر كششي
۸۷ آقاي دهقان يك دستگاه يزد ۶ ۶ مسافربر كششي
۸۸ آقاي مهندس سجادي يك دستگاه يزد ۵ ۶ مسافربر كششي
۸۹ سپاه پاسداران يك دستگاه يزد ۵ ۶ مسافربر كششي
۹۰ مجتمع تجاري بانو يك دستگاه يزد ۵ ۶ مسافربر كششي
۹۱ آقاي فرهاد دهقاني يك دستگاه يزد ۵ ۶ مسافربر كششي
۹۲ آقاي اخوان كفاش يك دستگاه يزد ۵ ۶ مسافربر كششي
۹۳ آقاي نائيني زاده يك دستگاه يزد ۵ ۶ مسافربر كششي
۹۴ آقاي حسيني يك دستگاه يزد ۵ ۵ مسافربر كششي
۹۵ دانشكده علوم پزشكي مركز IVF يك دستگاه يزد ۴ ۶ مسافربر كششي
۹۶ شركت نورد ميلاد يك دستگاه يزد ۶ ۶ مسافربر كششي
۹۷ آقاي شتردار يك دستگاه يزد ۶ ۶ مسافربر كششي
۹۸ مجتمع بوعلي يك دستگاه يزد ۶ ۶ مسافربر كششي
۹۹ مجتمع مسكوني آقاي خراساني يك دستگاه مشهد ۵ ۶ هيدروليك كششي
۱۰۰ مجتمع مسكوني آقاي گلچين يك دستگاه مشهد ۵ ۶ هيدروليك كششي
۱۰۱ مجتمع مسكوني آقاي غلامي يك دستگاه مشهد ۵ ۶ مسافربر كششي
۱۰۲ مجتمع مسكوني آقاي احمدي يك دستگاه مشهد ۶ ۶ مسافربر كششي
۱۰۳ آقاي مجتبي غلامي يك دستگاه مشهد ۵ ۴ مسافربر كششي
۱۰۴ مجتمع مسكوني آقاي صلواتي يك دستگاه مشهد ۵ ۶ مسافربر كششي
۱۰۵ آقای علی محمد عبدی یک دستگاه تهران ۶ ۶ مسافربر کششی
۱۰۶ بيمارستان امام خميني اروميه يك دستگاه اروميه ۲ ۶ مسافربر كششي
۱۰۷ بيمارستان شفا اروميه يك دستگاه اروميه ۴ ۱۲ مسافربر كششي
۱۰۸ بيمارستان آيت الله گلپايگاني دو دستگاه قم ۴ ۱۳ بيماربر كششي
۱۰۹ بازسازي دودستگاه بيمارستان گلپايگاني دو دستگاه قم ۴ ۱۳ بيماربر كششي
۱۱۰ مجتمع مسكوني آقاي شريفي يك دستگاه قم ۶ ۵ مسافربر كششي
۱۱۱ مجتمع مسكوني آقاي پهلوانزاده يك دستگاه قم ۶ ۶ مسافربر كششي
۱۱۲ دادسراي ويژه روحانيت قم يك دستگاه قم ۴ ۶ مسافربر كششي
۱۱۳ مجتمع مسكوني آقاي پيله وران يك دستگاه قم ۸ ۸ مسافربر كششي
۱۱۴ مجتمع مسكوني آقاي خوشرو يك دستگاه قم ۷ ۶ مسافربر كششي
۱۱۵ آقای رضا کاسی یک دستگاه ۵ ۴ مسافربر کششی
۱۱۶ آقاي دكتر توليتي يك دستگاه قم ۵ ۶ هيدروليك كششي
۱۱۷ آقاي عبدالحسين رحيمي يك دستگاه قم ۷ ۶ مسافربر كششي
۱۱۸ آقای ابولفضل دهقان پور یک دستگاه تهران ۵ ۴ مسافربر کششی
۱۱۹ بهروز پهلوان زاده ـ رضا شريفي يك دستگاه قم ۶ ۶ مسافربر كششي
۱۲۰ آقاي بهروز پهلوان زاده يك دستگاه قم ۷ ۶ مسافربر كششي
۱۲۱ آقاي جواد لاجوردي يك دستگاه قم ۶ ۶ مسافربر كششي
۱۲۲ آقاي حاج جواد لاجوردي يك دستگاه قم ۵ ۶ مسافربر كششي
۱۲۳ شركت شادرو ماشين يك دستگاه يزد ۲ ۲۰ باربر هيدروليك
۱۲۴ بانك سامان يزد يك دستگاه يزد ۲ ۶ مسافربر هيدروليك
۱۲۵ آقای پیمان خیام آذر یک دستگاه تهران ۶ ۶ مسافربر کششی
۱۲۶ آقای سید هاشم هوشیارامامی یک دستگاه تهران ۵ ۵ مسافربر کششی
۱۲۷ آقاي حسين زاده يك دستگاه مشهد ۴ ۶ مسافربر كششي
۱۲۸ آقاي حميد غلامي يك دستگاه مشهد ۵ ۶ مسافربر كششي