رديفنام پروژهتعدادآسانسورمحل نصبتوقفظرفيتنوع آسانسوركششي يا هيدروليك
1آقای جان محمد علیمرادییک دستگاهتهران76مسافربرکششی
2پروژه اکباتان فاز 2یک دستگاهتهران98مسافربرکششی
3آقای حیدرییک دستگاهتهران38مسافربرهیدرولیک
4آقای توکلیک دستگاهتهران25مسافربرهیدرولیک
5آقای مهدی زادهدو دستگاهپردیس812مسافربرکششی
6آقای شهرابییک دستگاهتهران86مسافربرکششی
7آقای دهقان اشکذرییک دستگاهتهران56مسافربرکششی
8آقای جهاندیدهیک دستگاهتهران66مسافربرکششی
9آقای خواجه زادهچهار دستگاهتهران76مسافربرکششی
10آقای مرادخانییک دستگاهتهران86مسافربرکششی
11اقای کبیرییک دستگاهتهران35مسافربرکششی
12آقای افشین ریاحی زادهیک دستگاهتهران76مسافربرکششی
13آقای فرامرز ریاحییک دستگاهتهران56مسافربرکششی
14آ قای شهرام شهسوارییک دستگاهتهران56مسافربرکششی
15آقای مهندس ملکییک دستگاهتهران66مسافربرکششی
16آقای نوروزییک دستگاهتهران78مسافربرکششی
17آقای اسرار حقیقییک دستگاهتهران76مسافربرکششی
18آ قای محمود فراهتییک دستگاهتهران65مسافربرکششی
19آقای محمد رضا دهقانیک دستگاهتهران55مسافربرکششی
20خانم صلاحییک دستگاهتهران67مسافربرکششی
21آقای دانش کیایک دستگاهتهران55مسافربرکششی
22آقای حکمیانیک دستگاهتهران69مسافربرکششی
23آقای شکورییک دستگاهتهران45مسافربرکششی
24آقای آلادینییک دستگاهتهران56مسافربرکششی
25آقای دکتر موسی زادهیک دستگاهتهران67مسافربرکششی
26آقای داراب پوریک دستگاهتهران66مسافربرکششی
27آقای معروفییک دستگاهتهران56مسافربرکششی
28آقای خلخالییک دستگاهتهران76مسافربرکششی
29دبرستان نیکاندو دستگاهتهران512مسافربرکششی
30مجتمع مسكوني آقاي حيدرييك دستگاهتهران66مسافربركششي
31مجتمع مسكوني آقاي جعفرييك دستگاهتهران76مسافربركششي
32مجتمع مسكوني شهبازيك دستگاهتهران66مسافربركششي
33مجتمع مسكوني آقاي درانييك دستگاهتهران66مسافربركششي
34مجتمع مسكوني آقاي زمانييك دستگاهتهران56مسافربركششي
35مجتمع مسكوني آقاي قهرمانييك دستگاهتهران66مسافربركششي
36مجتمع مسكوني آقاي مهرآذريك دستگاهتهران76مسافربركششي
37مجتمع مسكوني آقاي اصغرييك دستگاهتهران76مسافربركششي
38مجتمع مسكوني آقاي زارعيك دستگاهتهران76مسافربركششي
39مجتمع مسكوني آقاي شيرزاديانيك دستگاهتهران66مسافربركششي
40مجتمع مسكوني آقاي مروتييك دستگاهتهران66مسافربركششي
41مجتمع مسكوني آقاي رستم بيگييك دستگاهتهران66مسافربركششي
42مجتمع مسكوني آقاي ملكييك دستگاهتهران66مسافربركششي
43مجتمع مسكوني آقاي تقي نيايك دستگاهتهران66مسافربركششي
44مجتمع مسكوني آقاي رحيميانيك دستگاهتهران66مسافربركششي
45مجتمع مسكوني آقاي نادرلويك دستگاهتهران66مسافربركششي
46مجتمع مسكوني آقاي كيهانييك دستگاهتهران66مسافربركششي
47مجتمع مسكوني آقاي درانييك دستگاهتهران76مسافربركششي
48مجتمع مسكوني آقاي اسلامييك دستگاهتهران76مسافربركششي
49مجتمع مسكوني آقاي سيد ابراهيمييك دستگاهتهران66مسافربركششي
50آقاي مهندس خلاقييك دستگاهتهران56مسافربركششي
51آقاي مهندس رستم بيگييك دستگاهتهران66مسافربركششي
52شركت تهران تبريديك دستگاهتهران410مسافربركششي
53آقای فیروز آبادییک دستگاهلواسان46مسافربرهیدرولیک
54آقای دکتر فنایییک دستگاهلواسان2300kgمسافربرغذابر
55پروژه رودگرمييك دستگاهلواسان36مسافربرهيدروليك
56آقای مرادییک دستگاهکرمانشاه44مسافربرکششی
57آقای خواجه زادهدوازده دستگاهبندرعباس56مسافربرکششی
58شركت تعاوني فجر فرهنگياننه دستگاهيزد – مجتمع فرهنگيان86مسافربركششي
59مجتمع مسكوني اسكان 4دو دستگاهيزد76مسافربركششي
60شركت تعاوني مسكن شركت نفتهفده دستگاهيزد78مسافربركششي
61پروژه فاز 2 فجر فرهنگياننه دستگاهيزد76مسافربركششي
62آموزش و پرورش ناحيه 2هجده دستگاهيزد86مسافربركششي
63مجتمع مسكوني اقاي دانشياندو دستگاهيزد66مسافربركششي
64دانشكده پزشكي شهيدصدوقيدو دستگاهيزد413بيماربركششي
65مجتمع مسكوني اسكان4دو دستگاهيزد56مسافربركششي
66مجتمع مسكوني آقاي متوسلياندو دستگاهيزد66مسافربركششي
67مجتمع مسكوني 5 و 6دو دستگاهيزد66مسافربركششي
68آقاي زارع زادهدو دستگاهيزد46مسافربركششي
69پروژه بسیجیک دستگاهتهران38مسافربرکششی
70مجتمع مسكوني پرديسيك دستگاهيزد66مسافربركششي
71مجتمع مسكوني مريميك دستگاهيزد56مسافربركششي
72ساختمان صادقيانيك دستگاهيزد56مسافربركششي
73مجتمع مسكوني اسكان 3يك دستگاهيزد76مسافربركششي
74شركت گاز استان يزديك دستگاهيزد66مسافربركششي
75مجتمع مسكوني آقاي شريفييك دستگاهيزد56مسافربركششي
76مجتمع مسكوني آقاي برزگرييك دستگاهيزد56مسافربركششي
77آقای محمدرضا شکرانییک دستگاهتهران26مسافربرکششی
78شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندييك دستگاهيزد56مسافربركششي
79هتل ميبديك دستگاهيزد58مسافربركششي
80آقاي دكتر خدارحمييك دستگاهيزد56مسافربركششي
81شركت فولاد گستر يزديك دستگاهيزد56مسافربركششي
82آقاي احمد خنجرييك دستگاهيزد58مسافربركششي
83آقاي مهندس صنعتييك دستگاهيزد66مسافربركششي
84آقاي مهندس ملك ثابتيك دستگاهيزد66مسافربركششي
85دانشكده پزشكييك دستگاهيزد46مسافربركششي
86آقاي مهندس نوحييك دستگاهيزد66مسافربركششي
87آقاي دهقانيك دستگاهيزد66مسافربركششي
88آقاي مهندس سجادييك دستگاهيزد56مسافربركششي
89سپاه پاسدارانيك دستگاهيزد56مسافربركششي
90مجتمع تجاري بانويك دستگاهيزد56مسافربركششي
91آقاي فرهاد دهقانييك دستگاهيزد56مسافربركششي
92آقاي اخوان كفاشيك دستگاهيزد56مسافربركششي
93آقاي نائيني زادهيك دستگاهيزد56مسافربركششي
94آقاي حسينييك دستگاهيزد55مسافربركششي
95دانشكده علوم پزشكي مركز IVFيك دستگاهيزد46مسافربركششي
96شركت نورد ميلاديك دستگاهيزد66مسافربركششي
97آقاي شترداريك دستگاهيزد66مسافربركششي
98مجتمع بوعلييك دستگاهيزد66مسافربركششي
99مجتمع مسكوني آقاي خراسانييك دستگاهمشهد56هيدروليككششي
100مجتمع مسكوني آقاي گلچينيك دستگاهمشهد56هيدروليككششي
101مجتمع مسكوني آقاي غلامييك دستگاهمشهد56مسافربركششي
102مجتمع مسكوني آقاي احمدييك دستگاهمشهد66مسافربركششي
103آقاي مجتبي غلامييك دستگاهمشهد54مسافربركششي
104مجتمع مسكوني آقاي صلواتييك دستگاهمشهد56مسافربركششي
105آقای علی محمد عبدییک دستگاهتهران66مسافربرکششی
106بيمارستان امام خميني اروميهيك دستگاهاروميه26مسافربركششي
107بيمارستان شفا اروميهيك دستگاهاروميه412مسافربركششي
108بيمارستان آيت الله گلپايگانيدو دستگاهقم413بيماربركششي
109بازسازي دودستگاه بيمارستان گلپايگانيدو دستگاهقم413بيماربركششي
110مجتمع مسكوني آقاي شريفييك دستگاهقم65مسافربركششي
111مجتمع مسكوني آقاي پهلوانزادهيك دستگاهقم66مسافربركششي
112دادسراي ويژه روحانيت قميك دستگاهقم46مسافربركششي
113مجتمع مسكوني آقاي پيله ورانيك دستگاهقم88مسافربركششي
114مجتمع مسكوني آقاي خوشرويك دستگاهقم76مسافربركششي
115آقای رضا کاسییک دستگاه54مسافربرکششی
116آقاي دكتر توليتييك دستگاهقم56هيدروليككششي
117آقاي عبدالحسين رحيمييك دستگاهقم76مسافربركششي
118آقای ابولفضل دهقان پوریک دستگاهتهران54مسافربرکششی
119بهروز پهلوان زاده ـ رضا شريفييك دستگاهقم66مسافربركششي
120آقاي بهروز پهلوان زادهيك دستگاهقم76مسافربركششي
121آقاي جواد لاجوردييك دستگاهقم66مسافربركششي
122آقاي حاج جواد لاجوردييك دستگاهقم56مسافربركششي
123شركت شادرو ماشينيك دستگاهيزد220باربرهيدروليك
124بانك سامان يزديك دستگاهيزد26مسافربرهيدروليك
125آقای پیمان خیام آذریک دستگاهتهران66مسافربرکششی
126آقای سید هاشم هوشیارامامییک دستگاهتهران55مسافربرکششی
127آقاي حسين زادهيك دستگاهمشهد46مسافربركششي
128آقاي حميد غلامييك دستگاهمشهد56مسافربركششي