ردیفنام پروژهمحلتعدادادرس
۱پاساژ غدیرتهران۳میدان بهارستان
۲ پاساژ علویقزوین۱خیابان خیام
۳پاساژ پردیسمیناب۴خیابان ولی عصر
۴پاساژ چراغیماسال۳میدان امام
۵پاساژ بعثتیزد۲خیابان خیام
۶پاساژ ولی عصرکرمان۴خیابان امام
۷پاساژ مطهریتبریز۲
۸پاساژ کوثرتهران۶خیابان پامنار
۹برج آرینکرج۱۰
۱۰مجتمع الماسقشم۱۰
۱۱مجتمع تجاری الماس شهرشهریار۲۲
۱۲مجتمع تجاری نورسمنان۴
۱۳مجتمع تجاری دهنوزاهدان۱
۱۴مجتمع تجاری ثنااراک۴
۱۵مجتمع تجاری زرینگرگان۶